Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Sondelerleien
Het meertje de Sondelerleien is waarschijnlijk in de veertiende eeuw ontstaan na een dijkdoorbraak. Rond het meertje ligt een brede rietkraag en schraal grasland. De graslanden staan in de winter plas/dras en vormen dan foerageer- en rustgebied voor ganzen en steltlopers. In deze periode zijn de blauwe kiekendief en slechtvalk jagend waar te nemen. In de trektijd zijn de omliggende bosjes rustplek voor allerlei soorten vogels. Soms worden daar bijzondere soorten aangetroffen. In het meertje komen grote aantallen pleisterende eenden voor. In de zomerperiode staat in de graslanden veel echte koekoeksbloem, grote ratelaar en veenpluis.
Natuurgebieden
Terug naar landkaart