Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.
Steilebank
De eigenlijke Steilebank is een onbegroeide zandplaat tegenover de Huitebuerster-bûtenpolder. De plaat maakt deel uit van het grote watervogelreservaat voor de kust. Rust en ondiep water van voldoende omvang hebben er voor gezorgd dat in alle seizoenen grote aantallen vogels het gebied als pleisterplaats gebruiken. In de winter dobberen op het water grote groepen brilduikers, topper- en kuifeenden. Ganzen als kolgans, brandgans en kleine rietgans gebruiken het gebied als slaapplaats van waaruit de foerageerplaatsen in de Friese zuidwesthoek kunnen worden bereikt, terwijl rietganzen en kleine zwanen het IJsselmeer oversteken om op bouwland in de Noordoostpolder voedsel te zoeken. Na de broedtijd wordt het beeld toch vooral bepaald door de duizenden aalscholvers die de plaat als rustgebied gebruiken. Dicht opeen zitten in de namiddag de donkere vogels op de bank.Futen en eenden als wilde eend en krakeend gebruiken het gebied in de zomer om te ruien en steltlopers als kluut, goudplevier en grutto vinden er een veilige slaapplaats. Met een telescoop is goed waar te nemen dat tussen de aalscholvers vaak blauwe reigers vertoeven en altijd tientallen grote mantelmeeuwen. Lepelaars kan men er eveneens zien en nog opvallender zijn de grote roze flamingo's, waarvan er zich soms in de zomer enkele tientallen op of nabij de Steilebank ophouden.
Natuurgebieden
Terug naar landkaart