Start.Missie.Prioriteit.Aandachtsvelden.Natuurgebieden.Donateur worden.Samenwerking.Communicatie.

Campus Wyldemerk
Na jaren procederen heeft de vereniging Campus Nee gelijk gekregen met het verzoek tot verwijderen van de (tijdelijke) gebouwen op het terrein van de voormalige campus. Deze gebouwen moesten na vijf jaar worden verwijderd. Maar na het beëindigen van het experiment Campus Wyldemerk ging de eigenaar  failliet en bleven de gebouwen staan. Het complex werd uiteindelijk verkocht en de nieuwe eigenaar -Wyldemerk bv-  kwam met “nieuwe plannen” en wilde de gebouwen weer gebruiken voor andere doeleinden.

Ondanks een uitspraak van de Raad van State (21 april 2010) bleef de Gemeente in gebreke en werd niet gehandeld volgens de wettelijke besluitvorming. Onder druk van de eisende partij heeft de bezwarencommissie uiteindelijk de uitspraak van de Raad van State overgenomen. De gebouwen moesten voor 1 september afgebroken zijn en van het terrein verwijderd. E.e.a op basis van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wyldemerk b.v. heeft  echter plannen om een deel van de gebouwen te verplaatsen naar het naastgelegen manegeterrein op een locatie vlak naast de Luts. (De directie van de Wyldemerk bv. vormt tevens het bestuur van de manege).

De Luts is een belangrijke foerageer route van wel zeven verschillende vleermuizen waaronder enkele rode lijst soorten.  Een ecologisch onderzoek voorafgegaan aan de vestiging van de campus heeft dit bevestigd. Vleermuizen zijn gevoelig voor de effecten van licht en geluid en daarom heeft de stichting bezwaar gemaakt tegen het verplaatsen van de gebouwen.
De bezwarencommissie heeft een tussenadvies gegeven waarin zij aangeeft dat er nog een natuurtoets dient te worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomst daarvan kan worden vastgesteld of er genoeg beschermende maatregelen zijn gepland.